Mucanje

Mucanje spada u grupu poremećaja suprasegmentne strukture govora.

nn

Suprasegmentnu strukturu govora sačinjavaju kvantitativne strukture govora kao što su: govorni tok, ritam i tempo, trajanje, intenzitet, visina glasa, akcentovanje reči i melodija iskaza.

 

Mucanje se ispoljava kao poremećaj govorne fluentnosti i najčešce javlja između 2 i 4. godine života. U tom perodu razvijaju se osnovne jazičke srukture. Dete tada prvi put aktivno upotrebljava mnoge reči, čiji smisao često još ne poznaje dovoljno. Ono se bori da sastavi komplikovan iskaz i da svoju jezičku misao pretoči u takvu verbalnu formulaciju koja će biti dovoljno jasna i razumljiva da bi bila prihvaćena od druge dece ili odraslih.

Nije čudo ako se u tom periodu pojavljuju male pauze u govoru, ponavljanje pojedinih slogova ili reči. Uvođenjem apstraktnih i složenih govornih oblika u iskazu nije nimalo lako, pa se zato mogu ispoljiti razni vidovi nefluentnog govora.

Mucanje koje se javlja oko 4. i 5. godine života, vezano je za povećanu društvenu funkciju govora malog deteta, za njegovo pojačano interesovanje za svet oko sebe. U toj pojačanoj društvenoj aktivnosti, dete je izloženo pritisku sredine koja nameće svoj govorni tempo.

Odrasli, opterećeni svojim brigama, ne pokazuju dovoljno strpljenja i razumevanja za dečija pitanja. Ispoljavaju nervozu ili netrpeljivost prema dečijem oklevanju u govoru ili učestalim greškama. Nervozu donetu sa posla prenose na dete. Govore brzo i iznad glave deteta, pa je ono često primorano da njihove reči “hvata u letu”.

Komplikovani odnosi u porodici podrivaju emocionalnu stabilnost deteta. Ako u porodici postoje svađe, razmirice, razvodi, može se pojačati dečija govorna nesigurnost.

Na sličan način na dete može delovati i polazak u školu. Neki roditelji ili stariji ukućani bezrazložno plaše decu da će u školi dobijati kazne, plaše ih učiteljem, pa deca zbog toga često pred polazak u školu doživljavaju stres koji može da izazove mucanje.

Takođe, ako su zahtevi koji se postavljaju pred dete preveliki, ako preterano ambiciozni roditelji traže od deteta uspeh koji ono ne može da postigne, može se javiti mucanje kao reakcija na neispunjene zahteve roditelja.

Pojava mucanja u pubertetu je izuzetno retka. Ako se i pojavi treba tražiti uzrok najpre u emocionalnoj nesigurnosti, pa tek onda u zdravstvenim promenama. Mucanje se kod odraslih javlja samo u specijalnim uslovima kada je poremećena neurovegetativna ravnoteža. Mucanje je sporedni simptom nekog neurotičnog stanja.
Najčešće karakteristike mucanja su:

– repeticija ili ponavljanje glasova (b-b-b-bicikl), slogova (ku-ku-kuca), delova reči (koš-koš-košarka), čitavih reči i fraza;

– prolongacija ili neprirodno dug izgovor glasova ili slogova (aaaaaaautomobil), neadekvatne pauze,oklevanje ili bezglasni zastoji u govornom toku nastali usled blokade vazdušne struje,
– govor u naglim trzajima dok osoba pokušava da započne ili održi fonaciju,
– nepravilno disanje,
– izbegavanje da se sagovornik pogleda u oči,
– izbegavanje određenih reči i svakodnevnih govornih situacija,
– negativna osećanja kao što su: poniženje, frustracija, osećaj manje vrednosti (to se javlja u kasnijim stadijumima poremećaja),
– osećaj gubitka kontrole, osoba koja muca može imati strah od određenih reči, glasova ili situacija. Određene glasove i reči može zameniti nekom drugom ili određena govorna situacija može biti izbegnuta potpuno. Na primer osoba koja muca može uvek da sačeka da se neko drugi javi na telefon, ili u prodavnici će radije obilaziti dok ne nađe ono što joj je potrebno nego da pita prodavca.

hhKORISNI SAVETI

Pokažite svom detetu da ste zainteresovani za ono što kaže, a ne na koji način izgovara reči. Pokušajte da održite prirodni kontakt očima kad je teškoća prisutna. Ne završivši rečenicu, dete postaje frustrirano. Pomozite mu da završi rečenicu ako primetite da se muči i traga za izrazom ali ne završavajte rečenicu umesto njega bez obzira što ste možda nestrpljivi ili nemate vremena nesmete.
Budite podrška. Ohrabrite ga da govori, ali ne insistirajte na tome stalno.

Stvorite što mirniju porodičnu atmosferu. Izbegavati situacije koje su suviše uzbudljive ili dozvoljavaju da dete doživi poraz.

Slušajte dete sa najvećom pažnjom dok govori. Radite sve što stvara zadovoljstvo zbog govora. Pričajte detetu zanimljive stvari, anegdote, pričice. Ako se pojave periodi nefluentnog govora bolje je čitati mu. Tako će se izbeći nefluentan govor, a omogućiti da bude stimulisano dobrim govorom.

Koristite kratke i jednostavne rečenice. Detetu dajte dovoljno vremena da može da odgovori na postavljeno pitanje.

Pokušajte da izbegnete užurbani stil života. Dete koje muca reaguje dobro na rutinu, kako kod kuće tako i u igri i u školi. Takođe je dobro da se uspostavi ritam redovnih obroka i spavanja.

Ako je dete već od nekog dobilo primedbu na svoje govorne teškoće, treba mu objasniti da se svima povremeno dešavaju teškoće u govoru i da to ne treba da ga zabrinjava i da se toga ne stidi. Od deteta ne treba prikrivati njegove teškoce, nego mu pomoći da ih razume i prihvati.

Treba nastojati:

– da se smanji pritisak na dečiju psihu koji nastaju zbog mucanja,
– da se otklone podstrekači unutrašnjeg nezadovoljstva (svađe roditelja, sukobi među decom…),
– da se nauči relaksiranju, laganom govoru,ravnomernom disanju,
– da se zainteresuje za neki hobi, jer dete tako postaje samouvereno i to utiče na kvalitet govora.

Saveti koji važe za roditelje donekle važe i za nastavnike.

Da li će dete koje muca imati prijatnu atmosferu u razredu, zavisi mnogo i od nastavnika. On treba da obezbedi da razred ne pokaže nikakve znake neprijateljstva, ismejavanja, sažaljenja prema detetu koje muca. Takvo dete ne sme biti odbačeno, ni preterano maženo. Prema njemu se treba ponašatu prirodno, neusiljeno, strpljivo, ali zahtevati da izvši sve obaveze kao i ostali učenici. Ohrabriti dete koje muca da govori u razredu je velika stvar. Nastavnik može da stvori takvu situaciju da dete, najpre njemu nasamo, a zatim i pred celim razredom odrecituje dobro naučenu pesmicu, pročita zadatak… Svest o vrednosti sopstvene ličnosti preduslov je za dobar govor. Nastavnik treba da proceni u kojim situacijama dete teško govori i da ih izbegava. Bolje je da mu se obraća povremeno i da traži kratke odgovore.

Od nastavnika se ne očekuje da izvodi govorne vežbe sa detetom koje muca, ali mora da sarađuje sa logopedom i porodicom. Ako je dete dobilo upustvo od logopeda da čita usporeno ili da govori po taktu, onda mu nastavnik ne sme zamerati što se dobijenih upustva pridržava i na času, već mu treba omogućiti da ih se nesmetano pridržava.

TERAPIJA

Terapijski postupci se mogu podeliti na dva oblika. Cilj jednog tretmana je postizanje fluentnog govora, a drugog “lakše mucanje”. Integrisanje ova dva terapeutska postupka može poboljšati stanje govora kod osobe koje muca.

Tretman kojim se povećava fluentnost govora odnosi se na učenje veština za usporavanje govora na početku rečenice, polagani govor, stapanje glasova u reči …

Pristup “lakšem mucanju” pomaže osobi da smanji emocionalnu napetost i modifikuje svoje mucanje na način da ono više ne predstavlja prepreku za normalnu komunikaciju.

Intenzivni terapeutski tetman može pomoći osobi da stekne veće samopouzdanje i da govori fluentnije.

Međutim nikakve govorne vežbe sa logopedom ne mogu pokazati uspeh ako sredina u kojoj dete živi, a to su uglavnom porodica i škola, ne pokažu dovoljno razumevanja i ne stvore povoljnu socijalnu klimu za prevazilaženje dečije teškoće.

Drugima se dopalo i ovo:

Komentari
Loading...