Kivi – voće puno zdravstvenih benefita

Kivi je odli­čan izvor ka­li­ju­ma, vla­ka­na, vi­ta­mi­na A i E, zbog če­ga ima mno­štvo zdra­v­stve­nih benefita.

Ki­vi mo­že spre­či­ti bo­le­sti di­sa­j­nog si­ste­ma, a po­se­b­no je de­lo­tvo­ran kod de­ce.

Mnoga istra­ži­va­nja su po­ka­za­la da pet do se­dam por­ci­ja ki­vi­ja ne­de­lj­no mo­že sma­nji­ti ka­ša­lj za 27 od­sto, kra­t­ko­ću da­ha za 32 od­sto, na­dra­že­nost no­sa za 28 od­sto i hro­ni­č­ni ka­ša­lj za 25 od­sto. Za sve to je za­slu­žan vi­ta­min C.

Ki­vi je bo­gat izvor ele­k­tro­li­ta ka­li­ju­ma, ko­ji igra va­žnu ulo­gu u odr­ža­va­nju do­vo­lj­ne ko­li­či­ne te­č­nos­ti u te­lu.

Ta­ko­đe, re­gu­li­še rad sr­ca i kr­v­ni pri­ti­sak i su­pro­t­sta­vlja se ne­ga­ti­v­nim uči­n­ci­ma na­tri­ju­ma.

Ki­vi je ideal­no vo­će za mo­de­r­no do­ba u ko­jem ži­vi­mo.

Zbog ve­li­ke ko­li­či­ne vi­ta­mi­na C, ubla­ža­va ne­r­vo­zu i uzne­mi­re­nost. Ta­ko­đe je idea­lan za ubla­ža­va­nje stre­sa. Po­ma­že nam da se ose­ća­mo smi­re­no i da se la­k­še suo­ča­va­mo s pro­ble­mi­ma i pre­pre­ka­ma ko­je nam ži­vot na­me­će.

Jed­no istra­ži­va­nje po­ka­za­lo je da, ako je­de­te ki­vi sva­ko ju­tro, on mo­že ima­ti dej­stvo jed­na­ko aspi­ri­nu, ko­ji je po­znat po to­me što spre­ča­va na­sta­nak kr­v­nih ugru­ša­ka. Ki­vi sma­nju­je ni­vo tri­gli­ce­ri­da u kr­vi za čak 15 od­sto, či­me se spre­ča­va na­ku­plja­nje pla­ka na zi­do­vi­ma ar­te­ri­ja i ču­va zdra­vlje sr­ca i kr­v­nih sudova.

Foto pixabay
Autor/Izvor kucnilekar
Komentari
Loading...