Kako napraviti kremu za sunčanje- Recept

Mno­ga me­di­cin­ska is­tra­ži­va­nja po­ka­za­la su ka­ko sun­čevi zra­ci ima­ju do­brih, ali i mno­go lo­ših stra­na.

334

Ko­ža ko­ja je izlo­že­na sun­cu bez ika­kve za­šti­te ili pre­ma­log za­šti­tnog fa­kto­ra sta­ri dvos­tru­ko brže. Kao re­zul­tat to­ga jav­lja­ju se bo­re, ope­ko­ti­ne, hi­per­pi­gmen­ta­ci­ja (sme­đe mrlje na ko­ži) i sli­čne kom­pli­ka­ci­je.

Da bi vaš or­ga­ni­zam bio što spre­mni­ji i otpor­ni­ji u periodu ja­kog sun­čevog zračenja i ve­li­kih spa­ri­na, po­tre­bna mu je pra­vil­na ishra­na ko­ja sa­drži vi­ta­mi­ne C i E. Oni na­ime, omo­gu­ća­va­ju va­šem te­lu da po­ta­mni, ali spre­ča­va­ju ope­ko­ti­ne, sun­ča­ni­cu i ne­ga­ti­vne po­ja­ve ko­je se čes­to po­jav­lju­ju kod ne­pra­vil­ne za­šti­te. Hra­na ko­ja sa­drži po­tre­bne vi­ta­mi­ne je­su sve vrste po­vrća, ze­le­ne sa­la­te, li­sna­to po­vrće, bli­tva, spanać, za­tim vo­će i vo­da.

Šte­tne UV zra­ke mo­gu bi­ti uzrok gla­vo­bo­lja, sun­ča­ni­ce, a čes­to i de­hi­dra­ci­je. Sto­ga je vrlo va­žno re­do­vno kon­zu­mi­ra­ti do­vo­ljno te­čnos­ti, tu­ši­ra­ti se ne­ko­li­ko pu­ta na dan, ne pi­ti ka­fu, al­ko­hol­na pi­ća ili vru­će ča­je­ve. Ta­kva hra­na i pi­će po­di­žu te­le­snu ener­gi­ju, a or­ga­ni­zam na ta­kav na­čin sla­bi. Što je or­ga­ni­zam sla­bi­ji, ve­ći mu pro­blem pred­stav­lja­ju UV zra­ke. Ko­ris­ti­te li kre­mu sa do­vo­ljno vi­so­kim za­šti­tnim fa­kto­rom, ne tre­ba da se bo­jite ne­ga­ti­vnih i opa­snih nu­spo­ja­va.

Recept za kre­mu za sun­ča­nje

Sas­toj­ci:

  • 1/2 šoljice or­gan­skog ba­de­mo­vog ili ma­sli­no­vog ulja
  • 1/4 šoljice or­gan­skog de­vi­čan­skog ko­ko­so­vog ulja
  • 1/4 šoljice pče­li­njeg vos­ka – on da­je gus­tinu, a mo­že se i izos­ta­vi­ti
  • 2 ka­ši­ke pra­ha cink oksi­da

Pri­pre­ma:

U teglu od ot­pri­li­ke 500 ml sta­vi­te sve sas­toj­ke osim cin­ko­vog oksi­da pa je sta­vi­te u lo­nac s vo­dom da se po­la­ko za­greva. Po­vre­me­no pro­me­šaj­te. Na­kon što se svi sas­toj­ci oto­pe, sklonite sa špo­re­ta i po­la­ko do­daj­te cin­kov oksid. Pa­zi­te da ne udi­še­te nje­go­ve čes­ti­ce. Na­kon hla­đe­nja kre­ma za sun­ča­nje je spre­mna za upo­tre­bu.

Ina­če, cin­kov oksid je ne­to­ksi­čni mi­ne­ral ko­ji ne ula­zi u krvo­tok već se po­na­ša po­put ogle­da­la – odbi­ja šte­tno sun­če­vo zra­če­nje i gla­vni je sas­to­jak mi­ne­ral­nih kre­ma za sun­ča­nje. Po­lo­vi­nu ko­ko­so­vog ulja mo­že­te za­mi­je­ni­ti ka­kao ma­sla­cem, ko­ji će kre­mi da­ti odli­čan mi­ris.

Mnogima se dopalo i ovo:

Komentari
Loading...