Generic filters
Exact matches only

Fizikalna terapija

0

Fizikalna medicina izučava biološko delovanje raznih oblika fizičke energije, kao i mogućnost njihove primene kod zdravih, obolelih ili povređenih ljudi, radi smanjivanja njihovih tegoba, osposobljavanja za rad i vraćanja svakodnevnom životu.

fiz

Fizikalna medicina obuhvata tri područja delovanja:

• Fizikalnu terapiju
• Fizikalnu dijagnostiku
• Fizikalnu profilaksu

Fizikalna terapija je posebna medicinska disciplina koja se zasniva na primeni fizičkih agenasa radi lečenja, a što i sama reč kazuje, jer na grčkom physis znači priroda, a therapeia znači lečenje. Taj naziv je prvobitno dobila jer su, u početku, za lečenje korišćeni samo prirodni izvori i energija, dok se danas u većini slučajeva koriste veštački izvori fizičkih agenasa.
Radi postizanja željenih efeketa pri lečenju, fizikalna terapija koristi razne vrste fizičkih energija: toplotnu, mehaničku, kinetičku, zvučnu i energiju magnetnih polja. Svi ti oblici energije se mogu dobiti veštačkim putem ili iz prirodnih izvora.

Fizikalna terapija se deli na:

• Aparaturnu fizikalnu terapiju koja kao izvore energije za terapijske svrhe koriste savremene aparate, kod kojih se električna energija transformiše u druge obike fizikalnih agenasa
• Bezaparaturnu fizikalnu terapiju koja za prenošenje toplote koristi vodu, pesak, parafin, ili se izvode ručne masaže, vežbe.

Prema agensu koji se koristi u terapijske svrhe, fizikalna terapija može biti:

• Fototerapija – lečenje svetlošću
• Hromoterapija
• Korišćenje ultravioletnih zraka
• Helioterapija, korišćenje sunčevog svetla
• Laser, korišćenje laserskih zraka
• Svetlosne kupke
• Topli vazduh
• Termoterapija – lečenje toplotom
• Krioterapija – lečenje ledom
• Hidroterapija – korišćenje tople vode i pare za lečenje
• Elektroterapija – korišćenje raznih oblika električne energije:
• Jednosmerna struja
• Niskofrekventna struja
• Srednjefrekventna struja
• Visokofrekventna struja
• Sonoterapija – korišćenje zvučne energije
• Mehanoterapija – korišćenje mehaničke energije
• Manuelna masaža
• Vibraciona masaža
• Manipulacija
• Kineziterapija – korišćenje pokreta i različito doziranih vežbi.

fizz

Prema načinu davanja, fizikalna terapija može biti:

• Lokalna, kada fizički agensi deluju samo na jedan deo tela
• Opšta, kada fizički agensi istovremeno deluju na celo telo.
Celokupna fizikalna terapija bazira se se na reagovanju organizma. Ako organizam nije sposoban da reaguje na primene fizikalnih agenasa, fizikalna tepaija u tom slučaju nema dejstva i nema efekta.
Fizikalna profilaksa je korišćenje fizikalnih procedura radi sprečavanja nastanka oboljenja ili oštećenja organizma u celini, kao i lokalnih oštećenja i oboljenja.

Koriste se sledeći oblici fizikalne profilakse:

• Mehanička energija i to u vidu aktivnih i pasivnih pokreta, masaže, primena vibracionih aparata, sprečava hipotrofiju mišića i stvaranje kontraktura, odnosno deformacija zglobova
• Svetlosna energija se primenjuje u vidu UV-zračenja, za lokalno ili opšte kvarcovanje
• Toplotna energija se primenjuje najčešće u saunama, u vidu toplog vazduha, zagrejane vode, peloida i parafina.

Zbog ubrzanog i pojačanog znojenja brže se iz organizma odstranjuju i produkti metabolizma i štetne materije
• Elektroprofilaksa sprečava atrofiju mišića jer se električnim nadražajem mogu izazvati kontrakcije mišića i mišićnih grupa.

Fizikalna dijagnostika je određivanje parametara za ocenu funkcionalnog stanja. U traumatologiji lokomotornog sistema rutinska funkcionalna dijagnostika obuhvata:

• merenje obima pokreta zglobova
• merenje obima i dužine ekstremiteta
• merenje mišićne snage
• dinamometriju
• miotonometriju
• elektrodijagnostiku
• elektromiografiju
• elektroneurografiju

 

Autor: Predrag Jovičić, fizioterapeut

 

Komentari
Loading...