Bolesti krvnih sudova

Angiopatija
Savremeno lečenje šećerne bolesti je omogućilo osobama sa dijabetesom da imaju normalan životni vek. Dužina života i stanje regulacije šećerne bolesti su dva osnovna činioca, koji utiču na sve veću učestalost oštećenja arterijskih krvnih sudova, odnosno na pojavu dijabetičke angiopatije. Ove promene su javljaju na krvnim sudovima kod dužeg trajanja dijabetesa (posle 5/10/15 godina). Oštećeni krvni sudovi imaju uticaj na funkciju organa u kome se nalaze. Oboljenje većih arterijskih sudova (arteriole, arterije) ima medicinski naziv makroangiopatija (macro = veliki, angio = sud, pati = trpeti, patiti), a malih (kapilara) mikroangiopatija (micro = mali).

merjenje-glukoze-v-krvi

Oboljenje velikih krvnih sudova
Makroangiopatija je generalizovana pojava kod osoba sa dijabetesom koje šećernu bolesti imaju više godina. Ona može samo da bude u različitim stepenima izražena, da u pojedinim delovima tela bude izrazitija (noge, srce), pa da ovo ima uticaja na oštećenje funkcije tih segmenata tela. Ovakvo stanje arterijskih krvnih sudova pogoduje povišenju krvnog pritiska (uz druge faktore), koje dalje sa svoje strane vrši opterećenje tog istog sistema.

Oboljenje malih krvnih sudova
Oštećeni kapilari onemogućavaju normalno priticanje krvi u odgovarajuće organe, što ima za posledicu oštećenja funkcije takvog organa. Oštećenje funkcije važnih organa (srce, oči, bubrezi, mozak) može vremenom da bude potpuno i nepopravivo, da dovede do teškog oštećenja zdravlja, pa i nepovoljnog ishoda.
Mikroangiopatija je generalizovano oboljenje, mada njena izraženost može da varira od organa do organa.

Komentari
Loading...